hand


/hant/

اسم
1
die Hand [اسم]
1
دست دست از مچ به پایین

جمع: Hände   ملکی: Hand  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان