[اسم]

die Hand

/hant/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hände] [ملکی: Hand]

1 دست (از مچ به پایین)

  • 1.Er gibt mir die Hand.
    1. او با من دست می‌‌دهد.
  • 2.Wasch dir bitte die Hände vor dem Essen.
    2. لطفاً دست‌هایت را قبل از غذا بشوی.
von Hand
با دست
  • Die Kartoffeln muss man von Hand aufsammeln.
    سیب‌زمینی‌ها باید با دست جمع شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان