[اسم]

die Hand

/hant/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hände] [ملکی: Hand]

1 دست دست از مچ به پایین

  • 1. Er gibt mir die Hand.
    1 . او با من دست داد.
  • 2. Wasch dir bitte die Hände vor dem Essen.
    2 . لطفا دستهایت را قبل از غذا بشوی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان