[صفت]

handwerklich

/ˈhantˌvɛʁklɪç/
غیرقابل مقایسه

1 (به صورت) دستی (کار) دستی

  • 1.Dieser Teppich ist eine handwerkliche Meisterleistung.
    1. این فرش یک شاهکار کار با دست است.
  • 2.Mein Bruder ist handwerklich sehr begabt.
    2. برادرم در (زمینه) کارهای دستی، خیلی بااستعداد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان