دیکشنری آلمانی به فارسی

kartoffel

/kaʁˈtɔfəl/

[اسم]