[فعل]

kauern

فعل گذرا و ناگذر

1 چمباتمه نشستن چمباتمه زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان