[فعل]

kaufen

/ˈkaʊ̯fən/
فعل گذرا
[گذشته: kaufte] [گذشته: kaufte] [گذشته کامل: gekauft] [فعل کمکی: haben ]

1 خریدن

مترادف و متضاد anschaffen erstehen käuflich erwerben sich zulegen verkaufen
etwas (Akk.) kaufen
چیزی را خریدن
  • Diese Halskette habe ich im Urlaub gekauft.
    این گردنبند را من در تعطیلات خریدم.
jemandem etwas (Akk.) kaufen
برای کسی چیزی خریدن
  • Ich habe mir einen Pullover gekauft.
    من برای خودم یک پلیور خریده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان