[صفت]

kaufmännisch

/ˈkaʊ̯fˌmɛnɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: kaufmännischsten] [حالت عالی: kaufmännischer]

1 تجاری بازرگانی

  • 1.Aus kaufmännischer Sicht ist dieses Handeln absurd.
    1. از دیدگاه تجاری این معامله بی معنی است.
[قید]

kaufmännisch

/ˈkaʊ̯fˌmɛnɪʃ/
غیرقابل مقایسه

2 تجارت بازرگانی

  • 1.sie ist kaufmännisch tätig
    1. او مشغول تجارت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان