[اسم]

die Kilometerbeschränkung

/kˌiːloːmˈeːtɜbˌɛʃrɛnkˌʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 محدودیت کیلومتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان