[اسم]

das Kinderbuch

/ˈkɪndɐˌbuːχ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kinderbücher] [ملکی: Kinderbuch(e)s]

1 کتاب کودکان

  • 1.Mein erstes Kinderbuch war „Hauffs Märchen“.
    1. اولین کتاب کودکانه من "افسانه هاف" بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان