[صفت]

lang

/laŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: länger] [حالت عالی: längsten]

1 دراز بلند، طولانی

  • 1. Die Jeans ist zu lang.
    1 . [شلوار] جین خیلی بلند است.
  • 2. Er war lange Zeit krank.
    2 . او برای زمان طولانی مریض بود.
  • 3. Meine Schwester hat mir einen langen Brief geschrieben.
    3 . خواهر من برایم یک نامه بلند نوشته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان