[صفت]

lang

/laŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: länger] [حالت عالی: längste-]

1 دراز بلند، طولانی

  • 1.Die Jeans ist zu lang.
    1. این (شلوار) جین خیلی بلند است.
  • 2.Er war lange Zeit krank.
    2. او برای زمانی طولانی مریض بود.
  • 3.Meine Schwester hat mir einen langen Brief geschrieben.
    3. خواهر من برایم یک نامه بلند نوشته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان