[قید]

lange

/ˈlaŋə/
غیرقابل مقایسه

1 برای مدت طولانی به طور طولانی

  • 1.Ich habe lange auf dich gewartet.
    1. من برای مدت طولانی منتظر تو بودم.
  • 2.lhre Gespräche dauern immer lange.
    2. گفت و گوهای او همیشه برای مدت طولانی طول می‌کشد.
  • 3.Wie lange fährt der Zug von Hamburg nach Berlin?
    3. قطار برای چه مدتی از برلین تا هامبورگ می‌رود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان