[حرف]

nicht

/nɪçt/

1 (نشانه منفی‌ساز)

 • 1.Das stimmt nicht.
  1. این درست نیست.
 • 2.Frau Behrens kenne ich nicht.
  2. من خانم "برنس" را نمی‌شناسم.
 • 3.Ich lache nicht über dich.
  3. من به تو نمی‌خندم.
 • 4.Was du nicht sagst!
  4. نه بابا!
 • 5.Zigarette? - Danke, ich rauche nicht.
  5. سیگار؟ - ممنون، من سیگار نمی‌کشم.
توضیحاتی در رابطه با nicht
این واژه در موارد زیر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد :
".Er kommt nicht mit: او با ما نمی‌آید." به معنای نشانه منفی ساز.
".Wer mag ein Stück Kuchen? - Ich nicht: چه کسی یک تکه شیرینی میل دارد؟ - من نه." به معنای نفی کردن یک عبارت.
"Die Bedienung war nicht unfreundlich: خدمات غیردوستانه نبود. [خدمات بد نبود.]" در این حالت "nicht" به‌طور معمول به‌همراه صفات منفی به کار می‌رود و معنایی کنایی در خود پنهان دارد.
" Nicht eine Flasche von diesem Wein war gut: هیچ یک از این بطری‌های شراب خوب نبود." در این حالت ترکیب "nicht ein" به همراه یکدیگر استفاده می‌شود.

2 نه

 • 1.Das ist doch schön, nicht?
  1. این قشنگ است، نه؟
 • 2.Das ist sehr schwer, nicht?
  2. این خیلی سخت است، نه؟
 • 3.Die Prüfung ist heute, nicht?
  3. امتحان امروز است، نه؟
 • 4.Diese Aussicht ist wunderbar, nicht?
  4. این منظره فوق‌العاده است، نه؟
 • 5.Diese Frau ist sehr schön, nicht?
  5. این خانم خیلی زیباست، نه؟
[پيشوند]

nicht-

/nɪçt/

3 غیر- ضد-

 • 1.Der Kessel ist ein nicht-rostend.
  1. کتری ضدزنگ است.
nichtöffentlich/-staatlich/-amtlich/...
غیرعمومی/-دولتی/-رسمی/...
 • Die Sitzungen der Kommission sind nichtöffentlich.
  جلسات کمیسیون غیرعمومی هستند.
[حرف ندا]

nicht

/nɪçt/

4 نکن! بس کن!

 • 1.bitte nicht!
  1. لطفاً نکن!
 • 2.nicht doch!
  2. نکن دیگه!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان