[قید]

nicht

/nɪçt/
غیرقابل مقایسه

1 [نشانه منفی ساز]

 • 1. Frau Behrens kenne ich nicht.
  1 . من خانم برنس را نمیشناسم.
 • 2. Ich lache nicht über dich.
  2 . من به تو نمی‌خندم.
 • 3. Zigarette? - Danke, ich rauche nicht.
  3 . سیگار؟ - ممنون، من سیگار نمی‌کشم.
nicht richtig/nicht falsch/...
درست نیست/غلط نیست/...
Das stimmt nicht.
این درست نیست.
توضیحاتی در رابطه با nicht
این واژه در موارد زیر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد :
".Er kommt nicht mit : او با ما نمی‌آید." به معنای نشانه منفی ساز.
".Wer mag ein Stück Kuchen? - Ich nicht : چه کسی یک تکه شیرینی میل دارد؟ - من نه." به معنای نفی کردن یک عبارت.
"Die Bedienung war nicht unfreundlich : خدمات غیردوستانه نبود. [خدمات بد نبود.]" در این حالت "nicht" به طور معمول به همراه صفات منفی به کار می‌رود و معنایی کنایی در خود پنهان دارد.
" Nicht eine Flasche von diesem Wein war gut : هیچ یک از این بطری‌های شراب خوب نبود." در این حالت ترکیب "nicht ein" به همراه یکدیگر استفاده می‌شود.

2 نه

 • 1. Das ist doch schön, nicht?
  1 . این قشنگه، نه؟
 • 2. Das ist sehr schwer, nicht?
  2 . این خیلی سخت است، نه؟
 • 3. Die Prüfung ist heute, nicht?
  3 . امتحان امروزه، نه؟
 • 4. Diese Aussicht ist wunderbar, nicht?
  4 . این منظره بی‌نظیر است، نه؟
 • 5. Diese Frau ist sehr schön, nicht?
  5 . این خانم خیلی زیباست، نه؟

3 غیر ضد

 • 1. nicht rostend
  1 . ضد زنگ
nicht öffentlich/staatlich/amtlich/...
غیر عمومی/دولتی/رسمی/...
[حرف ندا]

nicht

/nɪçt/

4 نکن! بس کن!

 • 1. bitte nicht!
  1 . لطفا نکن!
 • 2. nicht doch!
  2 . نکن دیگه!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان