[اسم]

die Novität

قابل شمارش مونث

1 نوآوری تازگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان