[فعل]

passen

/ˈpasən/
فعل ناگذر
[گذشته: passte] [گذشته: passte] [گذشته کامل: gepasst] [فعل کمکی: haben ]

1 مناسب بودن اندازه بودن

مترادف و متضاد sitzen
 • 1.Die Bluse passt nicht.
  1. این بلوز اندازه نیست.
etwas zu etwas (Dat.) passen
چیزی برای چیزی مناسب بودن [چیزی به چیزی آمدن]
 • 1. Die Farbe der Schuhe passt nicht zum Anzug.
  1. رنگ کفش‌ها به کت‌وشلوار نمی‌آید.
 • 2. Passt das T-Shirt zu diesem Rock?
  2. آیا این تیشرت با این دامن مناسب است؟ [به هم می‌آید؟]
 • 3. Sie passt nicht zu uns.
  3. او مناسب ما نیست.
etwas jemandem passen
مناسب کسی بودن
 • 1. Die Hose passt mir nicht.
  1. این شلوار اندازه من نیست.
 • 2. Passt es dir?
  2. آیا برای تو مناسب است؟
 • 3. Wann soll ich kommen? Passt es Ihnen morgen Abend?
  3. من چه ساعتی باید بیایم؟ آیا فردا شب برای شما مناسب است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان