[صفت]

pessimistisch

قابل مقایسه

1 بدبینانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان