[فعل]

rätseln

فعل گذرا و ناگذر

1 درباره چیزی) فکر کردن) در فکر (چیزی) بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان