[صفت]

rot

/roːt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: röter] [حالت عالی: rötesten]

1 قرمز قرمز رنگ

  • 1. Ich mag beide gelbe und rote Äpfel.
    1 . من هم سیب زرد را دوست دارم هم سیب قرمز را.
  • 2. Rote Rosen blühen im Frühling.
    2 . رزهای قرمز در بهار شکوفه می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان