[فعل]

rosten

فعل گذرا و ناگذر

1 زنگ زدن زنگار گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان