[اسم]

das Schulfach

/ʃˈuːlfˌax/
قابل شمارش خنثی

1 رشته تحصیلی مدرسه‌

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان