[فعل]

schwimmen

/ˈʃvɪmən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: schwamm] [گذشته: schwamm] [گذشته کامل: geschwommen] [فعل کمکی: sein ]

1 شنا کردن

 • 1. Kannst du schwimmen?
  1 . آیا می‌توانی شنا کنی؟ [شنا بلدی؟]
jeden Tag/regelmäßig/... schwimmen
هرروز/به طور منظم/... شنا کردن
 • 1. Auch mit 79 Jahren schwimmt er jeden Tag eine halbe Stunde.
  1. حتی با سن 79 سال او هر روز نیم ساعت شنا می‌کند.
 • 2. Ich gehe regelmäßig schwimmen.
  2. من به طور منظم به شنا می‌روم.
 • 3. Ich schwimme jeden Tag einen Kilometer.
  3. من هر روز یک کیلومتر شنا می‌کنم.
gut/schnell/... schwimmen
خوب/سریع/... شنا کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان