[عبارت]

sich auf die Zunge beißen

/zɪç aʊf diː tsʊŋə baɪsən/

1 سکوت کردن زبان به دهان گرفتن

  • 1.lch konnte mir gerade noch auf die lunge beißen.
    1. من الان می‌توانم سکوت کنم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی زبان خود گاز گرفتن" است که می‌توان آن را با عبارت فارسی "زبان به دهان گرفتن" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان