[اسم]

der Subjekt

قابل شمارش مذکر

1 سوژه شناختگر

2 نهاد فاعل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان