[صفت]

subjektiv

قابل مقایسه

1 فردی بر اساس نظریات) شخصی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان