[عبارت]

unter einen Hut bringen

/ˈʊntɐ ˈaɪ̯nən huːt ˈbʀɪŋən/

1 باهم سازگار کردن باهم وفق دادن

  • 1.Als alleinerziehende Mutter muss sie vieles unter einen Hut bringen.
    1. به عنوان مادر تک‌سرپرست آنها باید چیزهای زیادی را باهم وفق دهند.
  • 2.Wie bringt man Beruf und Kinder unter einen Hut?
    2. چگونه می‌توان کار و فرزند را باهم سازگار کرد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان