[فعل]

urinieren

فعل گذرا و ناگذر

1 ادرار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان