[اسم]

der Urlaub

/ˈuːɐ̯laʊ̯p/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Urlaube] [ملکی: Urlaub(e)s]

1 تعطیلات

مترادف و متضاد Ferienzeit Reisezeit Urlaubzeit
 • 1.Ich habe noch drei Tage Urlaub.
  1. من هنوز سه روز دیگر تعطیلات دارم.
Urlaub an der See/im Gebirge/...
تعطیلات لب دریا/در کوهستان/...
 • Das ist ideal für Ihren Urlaub an der See.
  این برای تعطیلات شما لب دریا ایده‌آل است.

2 مرخصی

مترادف و متضاد arbeitsfreie Zeit freie Tage
 • 1.Ich nehme im September Urlaub.
  1. من در سپتامبر مرخصی می‌گیرم.
ein kurzer/mehrwöchiger/... Urlaub
مرخصی کوتاه/چندهفته‌ای/...
 • Ich muss einen kurzen Urlaub nehmen.
  من باید مرخصی کوتاهی بگیرم.
Urlaub nehmen/beantragen/bekommen/...
مرخصی گرفتن/درخواست کردن/دریافت کردن/...
 • Ich werde Urlaub beantragen.
  من درخواست مرخصی خواهم داد.

3 مسافرت سفر

 • 1.Ich verbringe meinen Urlaub üblicherweise in Europa.
  1. من معمولاً سفرم را در اروپا می‌گذرانم.
auf/in/im Urlaub sein
مسافرت بودن
 • Wir finden, dass sie im Urlaub sind.
  به‌نظرمان آن‌ها مسافرت هستند.
in Urlaub gehen/fahren/machen/...
به سفر رفتن
 • Ich mache gerne im Winter Urlaub .
  من در زمستان دوست دارم به سفر بروم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان