[اسم]

das Urlaubsfoto

/ˈuːɾlaʊpsfˌoːtoː/
قابل شمارش خنثی

1 عکس تعطیلات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان