[عدد]

vierzig

/ˈfɪʁʦɪç/

1 چهل

  • 1. Ali Baba und die vierzig Räuber
    1 . علی بابا و چهل دزد.
  • 2. vierzig Prozent
    2 . چهل درصد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان