[عدد]

vierzehn

/ˈfɪʁʦeːn/

1 چهارده [عدد 14]

  • 1. Das Wort „vierzehnjährig“ hat vierzehn Buchstaben.
    1 . واژه "vierzehnjährig" چهارده حرف دارد.
  • 2. Zwei mal sieben ist vierzehn.
    2 . دو در هفت می‌شود چهارده.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان