[عدد]

vierzehn

/ˈfɪʁʦeːn/

1 چهارده [عدد 14]

  • 1.Das Wort „vierzehnjährig“ hat vierzehn Buchstaben.
    1. واژه "vierzehnjährig" چهارده حرف دارد.
  • 2.Zwei mal sieben ist vierzehn.
    2. دو ضرب در هفت می‌شود چهارده.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان