[قید]

voraus

/foˈʀaʊ̯s/
غیرقابل مقایسه

1 جلو

  • 1.diese Leute sind ihrer Zeit weit voraus.
    1. این مردم خیلی جلوتر از زمان خودشان هستند.
  • 2.Gehen Sie schon voraus.
    2. بروید جلو.

2 پیشاپیش

  • 1.Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Mühe.
    1. من از شما پیشاپیش بابت زحمتتان [زحمتی که متحمل شدید] تشکر می کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان