[جمله]

Wann fahren Züge nach ...?

/van faːʁən tsyːgə naːx/

1 قطارها به مقصد ... چه زمان هایی حرکت می کنند؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان