[جمله]

Wann beginnt der Film?

/van bəgɪnt deːɐ fɪlm/

1 فیلم چه موقع شروع می‌شود؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان