[فعل]

wanken

فعل گذرا و ناگذر

1 تلوتلوخوران رفتن به این سو و آن رفتن

2 مردد بودن دودل بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان