[اسم]

das Wasser

/ˈva.sɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Wässer] [ملکی: Wassers]

1 آب

klares/sauberes/frisches/abgestandenes/kaltes/... Wasser
آب شفاف/تمیز/تازه/راکد/سرد/....
  • Vorsicht, das ist kein Trinkwasser!
ein Glas/ein Eimer/ein Tropfen/ein Liter/... Wasser
یک لیوان/یک سطل/یک قطره/یک لیتر/... آب
  • Ein Glas Wasser, bitte
    یک لیوان آب، لطفا.
Trinkwasser/kein Trinkwasser
آب آشامیدنی/آب غیرآشامیدنی
  • Vorsicht, das ist kein Trinkwasser!
    احتیاط کن، این آب آشامیدنی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان