[فعل]

zudrehen

فعل گذرا و ناگذر

1 چرخاندن و) بستن) شیر چیزی را چرخاندن و) خاموش کردن)

2 به کسی رو کردن به طرف کسی برگشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان