[قید]

zueinander

غیرقابل مقایسه

1 به‌همدیگر باهمدیگر، در قبال همدیگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان