[فعل]

zufassen

فعل گذرا و ناگذر

1 گرفتن برداشتن

2 همکاری کردن کمک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان