[فعل]

zurückkönnen

/tsuːrˈʏkkˌœnən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: konnte zurück] [گذشته: konnte zurück] [گذشته کامل: zurückgekonnt] [فعل کمکی: haben ]

1 توانایی برگشتن را داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان