[اسم]

آب باران

( آ-ب- -ب-ا-ر-ا-ن )
1 rainwater
آبی که به علت بارش باران در جایی جمع می‌شود.

rainwater /ˈreɪnwɔːtər/ /ˈreɪnwɔːtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان