[اسم]

rainwater

/ˈreɪnwɔːtər/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آب باران

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب باران
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان