[اسم]

آبادی

( آ-ب-ا-د-ی )
1 hamlet village
دهکده یا روستایی کوچک که مردم در آن زندگی می‌کنند.

village /ˈvɪləʤ/ /ˈvɪlɪʤ/

2 development
عمران و آبادانی

development /dɪˈvel.əp.mənt/ /dɪˈveləpmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان