[اسم]

آبدارچی

( آ-ب-د-ا-ر-چ-ی )
1 footman butler
فردی که مسئول فراهم‌کردن نوشیدنی (چای و ...) و نظافت مکانی است.

butler /bˈʌtlɚ/ /bˈʌtlə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان