[صفت]

آتشی

( آ-ت-ش-ی )
1 fiery
سوزان، در حال سوختن

fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/

2 fiery
به رنگ آتش

fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/

3 fiery quick-tempered
زودجوش یا زودخشم

fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/


quick-tempered /kwɪk-ˈtɛmpərd/ /kwɪk-ˈtɛmpəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان