[صفت]

quick-tempered

/kwɪk-ˈtɛmpərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more quick-tempered] [حالت عالی: most quick-tempered]

1 زودجوش تندخو

معادل ها در دیکشنری فارسی: جوشی آتشی آتشی‌مزاج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان