[اسم]

quicklime

/kwˈɪklaɪm/
قابل شمارش

1 آهک زنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهک زنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان