دیکشنری انگلیسی به فارسی

quickly

/ˈkwɪk.li/
/ˈkwɪkli/

[قید]