[صفت]

زود

( ز-و-د )
1 early

early /ˈɜr.li/ /ˈɜːli/

2 quick

quick /kwɪk/ /kwɪk/

[قید]

زود

( ز-و-د )
1 early soon

early /ˈɜr.li/ /ˈɜːli/


soon /suːn/ /suːn/

2 quickly

quickly /ˈkwɪk.li/ /ˈkwɪkli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان