[صفت]

سریع

( س-ر-ی-ع )
1 quick rapid , fast

quick /kwɪk/ /kwɪk/


rapid /ˈræpəd/ /ˈræpɪd/


fast /fæst/ /fɑːst/

[قید]

سریع

( س-ر-ی-ع )
1 quickly rapidly , fast

quickly /ˈkwɪk.li/ /ˈkwɪkli/


rapidly /ˈræp.əd.li/ /ˈræpɪdli/


fast /fæst/ /fɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان