[قید]

بی‌معطلی

( ب-ی-‌-م-ع-ط-ل-ی )
1 right away immediately , quickly

right away /raɪt əˈweɪ/ /raɪt əˈweɪ/


immediately /ɪˈmiː.diː.ət.li/ /ɪˈmiːdiətli/


quickly /ˈkwɪk.li/ /ˈkwɪkli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان