[قید]

سریعا

( س-ر-ی-ع-ا )
1 rapidly quickly , fast

rapidly /ˈræp.əd.li/ /ˈræpɪdli/


quickly /ˈkwɪk.li/ /ˈkwɪkli/


fast /fæst/ /fɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان