[اسم]

quicksand

/ˈkwɪksænd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باتلاق شنی ریگ روان، شن فروکش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ریگ روان
مترادف و متضاد quicksands
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان